Реєстрація ГЗ в Україні

Товар з географічним зазначенням є унікальним саме завдяки поєднанню природних і людських чинників у межах певної території, саме тому його не можна «повторити» в іншому місці.

 1. Ідентифікація товару, для якого можна зареєструвати географічне зазначення
 2. Права та обов’язки, що набуваються після реєстрації географічного зазначення
 3. Специфікація товару: чому це важливо
 4. Право на використання зареєстрованих географічних зазначення
 5. Специфікація товару з ГЗ
 6. Маркування товарів з ГЗ
 7. Заявка на реєстрацію географічного зазначення
 8. Контроль у сфері географічних зазначень
 9. Процес реєстрації географічного зазначення
 10. Недійсність та припинення правової охорони ГЗ

Ідентифікація товару, для якого можна зареєструвати географічне зазначення

Першим кроком на шляху реєстрації географічних зазначень і використання переваг товарів з унікальною якістю, яка зумовлена місцем їхнього походження, є ідентифікація таких товарів та виявлення їхнього зв’язку з місцем виробництва.

Товар з географічним зазначенням є унікальним саме завдяки поєднанню природних і людських чинників у межах певної території, саме тому його не можна «повторити» в іншому місці.

Сільськогосподарська продукція та харчові продукти можуть мати особливі характеристики, зумовлені місцем виробництва, що згодом формує їхню репутацію. Наприклад, Шампанське, Рокфор, Мелітопольська черешня – це назви продуктів, які здобули репутацію, пов’язану з місцем походження. Особлива якість означає, що деякі якісні характеристики продукту вирізняють його з-поміж інших товарів тієї самої категорії і що споживачі визнають цю якість. Теруар, традиції і секрети виробництва є результатом діяльності багатьох поколінь людей, які проживають на певній території протягом тривалого часу. Це означає, що унікальний продукт тісно пов’язаний із місцевою громадою та її культурною спадщиною, тому його назва та репутація на ринку не можуть бути власністю однієї особи або однієї компанії. Успіх просування на ринку місцевого продукту з унікальними характеристиками залежить від бажання, мотивації та згуртованості виробників і місцевої громади (громад).

Специфікація товару: чому це важливо

Специфікація – це сукупність відомостей про товар, щодо якого використовується географічне зазначення.

Специфікація готується виробниками товару, які планують реєструвати географічне зазначення. Складання специфікації – це найважливіший етап реєстрації географічного зазначення, оскільки саме специфікація визначає вимоги до товару, яких мають дотримуватися всі виробники у визначеному географічному місці. Загальні вимоги щодо відомостей специфікації визначаються в Законі України «Про правову охорону географічних зазначень», а також підзаконними актами.

Особливі вимоги щодо специфікацій сільськогосподарської продукції, харчових продуктів, вин, ароматизованих винних продуктів, спиртних напоїв визначатимуться окремими законами, зважаючи на специфіку кожного з продуктів.

Специфікації підлягає затвердженню спеціально уповноваженим органом держави. Наразі цим органом є Міністерство економіки України. Погоджена специфікація є складовою заявки на реєстрацію ГЗ.

Специфікація товару з ГЗ

а) найменування, яке заявляється на реєстрацію як географічне зазначення або як назва місця походження товару;

б) назва та опис товару, зокрема, за потреби, відомості про сировину та основні характеристики товару (фізичні, хімічні, мікробіологічні або органолептичні);

в) межі географічного місця, де виробляється товар, і, за потреби, територію виробництва сировини, якщо вона є більшою за територію виробництва товару або іншою, ніж така територія;

г) опис способів виробництва товару, зокрема специфічних умов і незмінних місцевих способів виробництва товару (за наявності), а також інформацію про пакування, якщо буде обґрунтовано, що пакування товару має здійснюватися саме у визначеному географічному місці з метою збереження якості, гарантування справжності товару чи забезпечення контролю;

ґ) відомості про взаємозв’язок особливої якості чи інших характеристик товару з географічним середовищем (для назви місця походження) або про взаємозв’язок особливої якості, репутації чи інших характеристик товару з його географічним місцем походження (для географічного зазначення);

д) особливі правила маркування товару (за наявності).

Заявка на реєстрацію географічного зазначення

Заявка на реєстрацію географічного зазначення / назви місця походження товару містить:

 • заяву про реєстрацію географічного зазначення / назви місця походження товару, в якій необхідно зазначити заявника (заявників), його адресу та спеціально уповноважені органи, які перевіряють відповідність товару специфікації;
 • специфікацію;
 • єдиний документ.

Процес реєстрації географічного зазначення

Основні кроки реєстрації географічного зазначення:

 • Складання та подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ)
 • Експертиза заявки
 • Публікація відомостей про заявку та специфікації та ознайомлення з нею всіма зацікавленими особами
 • Подання мотивованих заперечень проти заявки
 • Консультації щодо заперечення між заявником та особою, що подала заперечення (за потреби)
 • Ухвалення рішення про реєстрацію географічного зазначення
 • Оскарження рішення за заявкою до Апеляційної палати через подання заперечення проти рішення

Права та обов’язки, що набуваються після реєстрації географічного зазначення

Реєстрація географічного зазначення надає відповідним особам, визначеним законом (ст. 9), право використовувати географічне зазначення; вживати заходи щодо заборони використання географічного зазначення особами, які не мають на це право; вести діяльність із забезпечення відповідності товару, для якого зареєстровано географічне зазначення, специфікації товару, погодженій спеціально уповноваженим органом; поширювати інформацію та вести іншу діяльність, спрямовану на повідомлення споживачам особливих якостей товару, для якого зареєстровано географічне зазначення, тощо.

Використанням зареєстрованого географічного зазначення визнається:

 • нанесення його на товар або етикетку;
 • нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;
 • запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Зареєстроване географічне зазначення захищається від таких дій:

 • будь-якого прямого чи опосередкованого комерційного використання для товару, який не охоплюється реєстрацією географічного зазначення і є подібним до товару, для якого зареєстровано географічне зазначення, або якщо таке використання призводить до зловживання репутацією географічного зазначення, зокрема якщо такий товар використовується як складова іншого товару;
 • будь-якого неправомірного використання, імітації або іншого втілення, навіть якщо зазначається справжнє місце походження товару або якщо зареєстроване географічне зазначення перекладається, подається у транскрипції або транслітерації чи супроводжується словами «стиль», «тип», «спосіб», «який вироблений у», «імітація», «смак», «подібний» тощо, зокрема якщо такий товар використовується як складова іншого товару;
 • будь-якого хибного або такого, що може ввести в оману щодо джерела походження, сутності або істотних якостей товару, використання на внутрішньому або зовнішньому пакуванні, рекламних матеріалах або документах, що стосуються відповідного товару, а також пакування товару в тару, яка може створити хибне уявлення щодо його походження;
 • будь-якого іншого використання, яке може ввести в оману споживача щодо справжнього походження товару.

Якщо зареєстроване географічне зазначення міститься у заявці на видачу свідоцтва України на торговельну марку або у відповідному свідоцтві, це є підставою для відмови у наданні правової охорони торговельній марці або для визнання відповідного свідоцтва недійсним у порядку, передбаченому законодавством.

Право на використання зареєстрованих географічних зазначення

Зареєстроване географічне зазначення мають право використовувати всі виробники, які забезпечать виробництво товару з ГЗ відповідно до вимог специфікації.

Відомості про виробників, які мають право використовувати зареєстроване географічне зазначення, вносяться НОІВ до Реєстру в порядку, передбаченому ч. 5 ст. 14 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень».

Маркування товарів з ГЗ

Для попереджувального маркування назви місця походження товару застосовується обведена овалом абревіатура НМП. Замість цього маркування або разом із ним може наноситися текст: «Зареєстрована в Україні назва місця походження товару».

Для попереджувального маркування географічного зазначення застосовується обведена овалом абревіатура ГЗ. Замість цього маркування або разом із ним може бути текст: «Зареєстроване в Україні географічне зазначення».

Контроль у сфері географічних зазначень

Географічне зазначення – це схема якості товарів, тому виробники мають гарантувати споживачам, які купують товари із маркуванням «Зареєстрована в Україні назва місця походження товару» або «Зареєстроване в Україні географічне зазначення», що їхнє виробництво контролюється на відповідність специфікації, і таким чином забезпечується якість продукції, підтримується довіра споживачів та авторитет географічного зазначення.

Для забезпечення перевірки відповідності товарів із ГЗ вимогам специфікації ще належить внести зміни до чинного законодавства та ухвалити низку підзаконних актів, які визначатимуть порядок здійснення контролю відповідності, план контролю тощо.

Первинна перевірка відповідності товару з ГЗ вимогам специфікації має проводитися після реєстрації ГЗ для товару перед його введенням у цивільний обіг. Для цього виробник товару із зареєстрованим географічним зазначенням повинен укласти договір з акредитованим у сфері географічних зазначень органом з оцінки відповідності (органом сертифікації) та пройти оцінку відповідності товару вимогам специфікації. За результатом перевірки орган з оцінки відповідності має видати сертифікат, який підтвердить відповідність товару вимогам специфікації.

Після проведення первинної перевірки відповідності товару вимогам специфікації постійну перевірку треба проводити згідно з контрольним планом, який має розробити орган з оцінки відповідності.

Недійсність та припинення правової охорони ГЗ

В Україні правова охорона ГЗ діє безстроково, за винятком дострокового припинення дії реєстрації географічного зазначення у випадках: визнання недійсною реєстрації географічного зазначення (якщо вона здійснена з порушенням умов, визначених законом) та на підставі припинення дії реєстрації географічного зазначення судом (встановлено, що внаслідок зміни або втрати особливих природних та/або людського факторів географічної території, стало неможливо виробляти товар, який відповідає специфікації; ГЗ не використовується протягом 7 років від дати публікації відомостей про реєстрацію).

© 2022 - Географічні зазначення України created by – rvv.studio